SERWIS

Nasi do¶wiadczeni mechanicy i elektromechanicy naprawi± ka¿dy sprzêt.
Czytaj wiêcej

WYPO¯YCZALNIA

Zapoznaj siê z nasz± ofert± na elektronarzêdzia i narzêdzia budowlane.
Czytaj wiêcej

OSTRZALNIA

Ostrzymy ³añcuchy i pi³y tarczowe. Sprawd¼ nasz± ofertê.

Czytaj wiêcej

Gazele Biznesu 2017 oraz Gepardy Biznesu 2017

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e znale¼li¶my siê w gronie "Gazel Biznesu 2017" oraz "Gepardów Biznesu 2017" dla najbardziej dymanicznych polskich przedsiêbiorców.
"Gazele Biznesu 2017" wrêczane bêd± po raz siedemnasty, ranking firm tworzony jest na podstawie rankingu przygotowanego przez Coface na zlecenie "Puls Biznesu"
"Gepardy Biznesu 2017" przyznawane s± po raz jedenasty. Spo¶ród 40 tysiêcy polskich przedsiêbiorstw, których wyniki finansowe przeanalizowa³ Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2017 r., tytu³ Gepard Biznesu 2017 uzyska³y 4152 firmy, bo ich warto¶æ rynkowa wzros³a o wiêcej ni¿ 110 proc.


O firmie

Firma CTN Elekromet prowadzi dzia³alno¶æ handlowo-us³ugow± w zakresie sprzeda¿y elektronarzêdzi, narzêdzi, sprzêtu ogrodowego i budowlanego, farb i akcesorii malarskich. ¦wiadczymy us³ugi w zakresie remontów maszyn i urz±dzeñ elektrycznych, spalinowych, urz±dzeñ czyszcz±cych oraz prowadzimy wypo¿yczalniê maszyn budowlanych, elektronarzêdzi i urz±dzeñ czyszcz±cych Kärcher. Najnowsz± us³ug± jest uruchomienie ostrzalni narzêdzi.

Partnerzy